1ος Πυλώνας

 
ΔΠΧΠ-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 
Ανάπτυξη Στρατηγικής
 
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος
 
Εταιρική Διακυβέρνηση
 
Λοιπές Υπηρεσίες
 

2ος Πυλώνας

 
One-stop-shop
 
Λίκνο Επιχειρηματικότητας
 
1ος Πυλώνας
Ανάπτυξη Στρατηγικής

ΔΠΧΠ - Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

  • Προκαταρκτική Διαγνωστική Μελέτη μετάβασης στα ΔΠΧΠ, που καταγράφει τα χρησιμοποιούμενα συστήματα, τους διαθέσιμους πόρους και τις εσωτερικές απαιτήσεις πληροφόρησης, σε σχέση με τους απαιτούμενους πόρους και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών μετάβασης στα πρότυπα.
  • Προετοιμασία και διαχείριση μέρους, ή όλου του έργου.
  • Εκπαίδευση και αναβάθμιση των γνώσεων του Ανθρώπινου Δυναμικού που διαχειρίζεται τις πληροφορίες που διαμορφώνονται βάσει ΔΠΧΠ.
  • Υποστήριξη των πελατών στην αξιοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων, βάσει ΔΠΧΠ, να παρουσιαστούν σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των επενδυτών
  • Αναπροσανατολισμός του μηχανισμού παραγωγής Αποτελεσμάτων με εστίαση στη ποιότητα και στη ριζική αναμόρφωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης κάθε κύκλου
  • Ειδικά θέματα ΔΠΧΠ, π.χ. πρώτη εφαρμογή, υπολογισμός υπεραξίας και επιμερισμός της, Φορολογία, κλπ.
 
Ανάπτυξη Στρατηγικής

KEY Consultants © 2006-2013