1ος Πυλώνας

 
ΔΠΧΠ-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 
Ανάπτυξη Στρατηγικής
 
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος
 
Εταιρική Διακυβέρνηση
 
Λοιπές Υπηρεσίες
 

2ος Πυλώνας

 
One-stop-shop
 
Λίκνο Επιχειρηματικότητας
 
1ος Πυλώνας
ΔΠΧΠ-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος

Ανάπτυξη Στρατηγικής

  • Αποσαφήνιση, εντοπισμός και καταγραφή του οράματος και των βασικών αξιών της επιχείρησης.
  • Ανάλυση των στοιχείων της αγοράς, του ανταγωνισμού και της δυναμικότητας της επιχείρησης σε σχέση με το όραμα και την αποστολή της.
  • Επίβλεψη υλοποίησης του έργου της ευθυγράμμισης οργανωτικής δομής, στόχων, διαδικασιών και συστημάτων στα πλαίσια των προβλέψεων του σχεδιασμού.
  • Ανασχεδιασμός ή/και ανάπτυξη του MIS με στόχο την παρακολούθηση της αλλαγής και του βαθμού επίτευξης των στρατηγικών επιλογών.
  • Εξασφάλιση της αυτονομίας της επιχείρησης, μέσω εκπαίδευσης της ομάδας διοίκησης στον εντοπισμό στρατηγικών στόχων, την σύνταξη αντίστοιχων πλάνων, την αναθεώρησή και την υλοποίησή τους.
 
ΔΠΧΠ-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος

KEY Consultants © 2006-2013