1ος Πυλώνας

 
ΔΠΧΠ-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 
Ανάπτυξη Στρατηγικής
 
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος
 
Εταιρική Διακυβέρνηση
 
Λοιπές Υπηρεσίες
 

2ος Πυλώνας

 
One-stop-shop
 
Λίκνο Επιχειρηματικότητας
 
1ος Πυλώνας
Ανάπτυξη Στρατηγικής
Εταιρική Διακυβέρνηση

Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος

 • Αξιολόγηση και εκτίμηση ύψους λογιστικών διαφορών και των αντιστοιχούντων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
 • Προγραμματισμός και οργάνωση στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού της επιχείρησης με στόχο την αριστοποίηση του φορολογικού αποτελέσματος.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διασυνοριακής φορολογικής δομής, για
  • διεθνείς επενδύσεις,
  • γεωγραφική επέκταση,
  • εξαγορές και απορροφήσεις,
  • σύναψη δανείων με ευνοϊκούς χρηματοδοτικούς όρους,
  • μετεγκατάσταση,
  • πνευματικά δικαιώματα,
  • διαχείριση περιουσιακών στοιχείων μέσω αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι διακρατικές συνθήκες αποφυγής διπλής φορολογίας και η διαφορά στα εφαρμοζόμενα εθνικά ποσοστά φορολόγησης.
 
Ανάπτυξη Στρατηγικής
Εταιρική Διακυβέρνηση

KEY Consultants © 2006-2013