1ος Πυλώνας

 
ΔΠΧΠ-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 
Ανάπτυξη Στρατηγικής
 
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος
 
Εταιρική Διακυβέρνηση
 
Λοιπές Υπηρεσίες
 

2ος Πυλώνας

 
One-stop-shop
 
Λίκνο Επιχειρηματικότητας
 

Τομείς Δραστηριότητας

Η προσέγγισή μας ανέδειξε την προτεραιότητα εκμετάλλευσης τεχνικών και εργαλείων πρωτοποριακών για την αγορά, που απαιτούν εξειδικευμένη επαγγελματική ικανότητα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Το έργο μας εδράζεται σε δυο πυλώνες επιχειρησιακής δράσης. Ο πρώτος εστιάζεται στη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, ενώ ο δεύτερος αφορά την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών outsourcing, όπου ο Πελάτης βρίσκει στην λογική του one - stop - shop οικονομικές λύσεις για όλες σχεδόν τις λειτουργίες υποστήριξης της επιχείρησής του.

1ος Πυλώνας   2ος Πυλώνας
 

KEY Consultants © 2006-2013